Home » Energietransitie » Krachtenbundeling binnen energietransitie
Sponsored

Zeven lectoren bundelen hun krachten binnen het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE). Ze ontwikkelden een gezamenlijke visie op de energietransitie en formuleerden een onderzoeksagenda.

Dr. Ir. Richard van Leeuwen is Lector Duurzame Energie Voorziening. Hij vertelt over dit platform. “Dit sterke netwerk van lectoren verricht onderzoek op het gebied van de energietransitie en balanceringsvraagstukken. We onderzoeken wat nodig is om evenwicht tussen vraag en aanbod van energie in de jaren tot en met 2030 op alle tijdschalen te borgen.”

Onlangs werd de onderzoeksagenda voltooid. Hierin staan de visie en missie van LEVE, de programmalijnen en projecten waaraan de lectoraten werken. “We hebben in Nederland vaak te veel afstand tot elkaars werk. Door samenwerking kunnen we zo veel meer bereiken. We willen de samenwerking dan ook verder ontwikkelen richting onderzoeksprogrammering en onderwijsontwikkeling. Via bijeenkomsten en de media willen we daarnaast invloed uitoefenen op energietransitie vraagstukken. Het gaat ons uiteindelijk om bewustwording en het creëren van maatschappelijke impact voor burgers en bedrijven, maar ook voor overheden.”

Door samenwerking kunnen we zoveel méér bereiken

Dr. Ir. Richard van Leeuwen (Lector Duurzame Energie Voorziening)

Visie

De visie van LEVE is om tegen 2030 een robuust en gedragen energiesysteem in evenwicht te houden. “We geloven dat we dit resultaat alleen door integrale samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, burgers en overheden kunnen behalen. Als verenigde lectoraten binnen LEVE verbinden wij stakeholders aan dit proces.”

Het is de missie van LEVE om het draagvlak en onderscheidend vermogen met betrekking tot het evenwicht tussen alle energiestromen tegen 2030 te bevorderen. “Dit doen we regio-overstijgend door met gebiedsgericht praktijkonderzoek te komen tot betrouwbare modellen, data en informatie en deze resultaten kenbaar te maken.”

Verbinding

Het Lectorenplatform wordt financieel gesteund door regieorgaan SIA en het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE). Tinus Hammink, SEECE-programmamanager vanuit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, vertelt over de doelstellingen en ambities. “SEECE heeft een verbindende rol in de samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, ondernemers en onderzoekers. Samen met de LEVE-lectoraten stelden we de onderzoeksagenda op en verzorgden we de afstemming met onder andere de topsector energie en de communicatie daarover. We organiseren bijeenkomsten en hebben de penvoering over het platform.”

Er moeten oplossingen komen die betrouwbaar en betaalbaar zijn voor iedereen

Tinus Hammink (SEECE-programmamanager)

Betaalbare en betrouwbare energievoorziening

Hammink stelt dat de onderzoeken praktijkgericht zijn. “Samen met studenten is er bijvoorbeeld onderzoek naar waterstoftoepassing en -opslag. Ons doel is ook te zorgen voor voldoende human capital op HBO-niveau om de missie gedreven innovatieprogramma’s ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. De uitdagingen zijn enorm; in 2030 aardgasloos en elke nieuwe auto elektrisch. Daar stopt het echter niet, want er moeten vooral oplossingen komen voor een evenwichtige energievoorziening die betrouwbaar én betaalbaar moet zijn voor iedereen.”

Te weinig professionals

Om dit waar te maken, zijn er volgens Hammink veel meer arbeidskrachten nodig. “We zoeken mensen die zich willen verdiepen in de technieken van morgen. Een energieneutraal huis, elektrische auto, zonnepanelen en energie-opwekking en -opslag vragen immers om professionals met verstand van deze nieuwe technologieën.” Hammink beseft dat het met zij-instromers, internationale talenten en leer-werktrajecten alleen niet lukt om over tien jaar voldoende mensen te hebben. “Daarom moeten we er óók voor zorgen dat er minder mensen nodig zijn door processen verder te standaardiseren.”

Kijk voor meer informatie op www.lectorplatformleve.nl.

Next article