Home » Klimaat » Veelomvattend Deltaplan houdt rekening met klimaatverandering
Klimaat 2019

Veelomvattend Deltaplan houdt rekening met klimaatverandering

Peter Glas
Peter Glas

De Nederlandse politiek besloot tien jaar geleden al maatregelen te nemen tegen de te verwachten klimaatveranderingen. Deltacommissaris Peter Glas vertelt meer over deze maatregelen nu en in de toekomst.

Peter Glas

Peter Glass

Deltacommissaris

Nieuwe ontwikkelingen

“Als Deltacommissaris is het mijn taak om elk jaar een Deltaprogramma op te stellen en toe te zien op de realisatie daarvan. Ik heb een verbindende rol tussen alle betrokken overheden en andere stakeholders. Het is een wettelijke taak, voortvloeiend uit het advies van de tweede Deltacommissie.”

Glas stelt dat Nederland de veiligste Delta ter wereld is. “We zijn er natuurlijk al sinds de watersnoodramp in 1953 mee bezig. Dijken en waterkeringen zijn op orde, maar het werk aan de primaire keringen is nooit af. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma zorgen we ervoor dat alle primaire waterkeringen in 2050 aan de wettelijke normen voldoen die in 2017 werden vastgelegd in de Waterwet. Dat betekent dat we de komende dertig jaar gemiddeld één kilometer dijk per week versterken.

Veelomvattend Deltaplan houdt rekening met klimaatverandering

En nu komen er weer nieuwe ontwikkelingen op ons af waar we goed op voorbereid moeten zijn. Het Deltaprogramma startte tien jaar geleden en kijkt ver vooruit naar de periode 2050, 2100 en verder. We bereiden ons voor op nog onzekere factoren. Wanneer de zeespiegel stijgt, stijgt ook het waterpeil in de rivieren. De waterveiligheid is van groot belang, dus we bekijken nu al hoe we rivieren en de kust kunnen beschermen tegen de mogelijke hogere waterstand. Dat doen we door continu te monitoren en te toetsen. Als de zeewaterspiegel één meter zou stijgen, dan voldoet de huidige koers. Maar wat als dat twee, drie of vier meter wordt? Wat is er dan nodig om Nederland veilig te houden? Daar bereiden we ons met het Deltaprogramma de komende jaren ook op voor.”

Stresstest

Het eerste Deltaplan uit 1953 is nu een veelomvattend programma waar veiligheid, de beschikbaarheid van zoetwater en klimaatadaptatie hand in hand gaan. “We meten de hitte, de steeds vaker voorkomende extreme regenval. En wat dat voor effecten heeft. De extreme omstandigheden vragen om adaptieve maatregelen.

Elke gemeente in Nederland heeft een stresstest uitgevoerd waarbij de gevaren van overstroming, wateroverlast, hitte en droogte in kaart zijn gebracht. Daarop worden maatregelen in overleg met bewoners en betrokkenen genomen zoals het afkoppelen van regenwater van het riool. Dit voorkomt dat straten blank komen te staan én het zoete water wordt geborgen zodat het later ingezet kan worden om droogte te bestrijden.”

Ontwikkelingen

Als er al sprake is van enige ‘dreiging’, dan is dat volgens Glas de onzekerheid. “We kijken nu tachtig jaar vooruit en baseren onze beslissingen op de wetenschap. Hoe ontwikkelt de temperatuur van het zeewater en de lucht zich? We gebruiken de laatste kennis en inzichten voor onze plannen. Van acuut gevaar is nu nog geen sprake maar op politiek niveau is het bewustzijn er wel. In de samenleving moet er worden gewerkt aan een breder gedeeld besef van klimaatverandering.”

Next article