Skip to main content
Home » Klimaat » Water: we leven ervan en vechten er tegen
Sponsored

De gevolgen van klimaatverandering zorgen ervoor dat we op een andere manier met water moeten omgaan. Het is een grote uitdaging voor overheden, bedrijfsleven en inwoners om de gevolgen hiervan in goede banen te leiden.


Daarom zijn goede afspraken over hoe we met die veranderingen omgaan belangrijk. Als inwoner met een eigen tuin heb je bijvoorbeeld redelijk wat invloed op wat er daarin gedaan wordt aan bijvoorbeeld afwatering. Maar zodra het water op de stoep en openbare weg stroomt zijn er verschillende partijen die samen met oplossingen moeten komen.

Al die partijen kunnen de veranderingen rondom omgaan met water niet individueel oplossen. Samenwerken is de enige manier om nieuwe mogelijkheden, oplossingen, eisen en richtlijnen vast te stellen die nationaal en internationaal kunnen worden ingezet. Daarom staat ‘water’, in alle facetten, bij NEN hoog op de agenda.

Normen die door experts uit het werkveld gemaakt worden, zijn een belangrijk hulpmiddel om de dagelijkse praktijk aan te passen aan de verandering in het klimaat.

Afspraken voor de toekomst?

Bij NEN zijn diverse commissies actief die te maken hebben met water, van drinkwater tot regenwater. Zij zijn verantwoordelijk voor onder andere normen voor riolering, waterzuivering, dijken, waterkwaliteit, hemelwater en afvalwater. Samen met het bedrijfsleven, overheid, brancheorganisaties, kennisinstellingen en drinkwaterbedrijven worden afspraken, richtlijnen en kwaliteitseisen vastgelegd in normen.

De deelnemende organisaties brengen als lid van een commissie hun expertise in. Dit is cruciaal voor nieuwe oplossingen die ervoor moeten zorgen dat Nederland, maar ook de rest van de wereld goed en tijdig kan inspringen op de gevolgen van klimaatveranderingen.

File in het riool

Hugo Gastkemper, Directeur van Stichting RIONED, is al alert op de gevolgen van klimaatverandering. ‘Er zijn nu al vaker hevige buien die te groot zijn voor het riool. Het water staat dan ‘in de file’. Zodra de bui over is, is het water meestal snel weg via de riolering, bodem en watergangen. Onze visie op klimaatverandering – meer afvoer waar nodig, meer berging in straten en groen waar noodzakelijk – sluit aan bij dit incasseringsvermogen van de samenleving. Deze visie op het omgaan met klimaatverandering hanteren we sinds 2007 en blijkt goed te werken.’

Er zijn nu al vaker hevige buien die te groot zijn voor het riool. Het water staat dan in de file

Installatietechniek

Óók de installateur heeft te maken met de klimaatverandering. De installateur zal in grotere verbanden moeten kunnen denken en handelen om, gelet op de toekomst, problemen voor te zijn, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van Uneto-VNI. De behoefte aan hoger opgeleide installateurs die met meerdere partijen moet kunnen  samenwerken om geschikte oplossingen te realiseren zal toenemen.

Blijft Nederland waterland nr.1?

Internationaal staat Nederland, met onze kennisvoorsprong en oplossingen, bekend als waterland. Het Deltaplan heeft geleid tot wereldfaam voor het Nederlandse waterbeheer. Maar het is de vraag of we die rol behouden. Voor individuele bedrijven is het niet eenvoudig om structureel invulling te geven aan deze koplopersrol. Daarom

is het belangrijk om samen te werken. Ook Henk Ovink, de Watergezant voor de Nederlandse overheid stimuleert alle partijen deel te nemen en samen te werken. ‘Geen enkele partij heeft alle kennis in huis om complexe wateropgaven op te lossen. Het lukt alleen als veel verschillende partijen samenwerken en bereid zijn hun kennis te delen.

Om sluizen, gemalen en rioleringsstelsels goed te laten functioneren, is veel en betrouwbare installatietechniek nodig.  

Nederland heeft een kennisvoorsprong. Maar om deze vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken en te blijven innoveren.’ Alle bedrijven, brancheorganisaties, gemeenten en overheidsinstanties kunnen via NEN samenwerken aan de normen voor de toekomst.

In gesprek over water!

Lees de inspirerende verhalen van organisaties en experts in de watersector.

Ga naar nen.nl/water

Next article