Home » Water » Geen (Neder)land zonder waterbouwers!
Water

Geen (Neder)land zonder waterbouwers!

Met de recente herdenking van de watersnoodramp in 1953 nog vers in het geheugen, staat de band die Nederland heeft met het water weer volop in de belangstelling. Maar ook als we vooruitkijken naar de veranderingen die gaande zijn met betrekking tot het klimaat en de effecten daarvan op ons land, dan kunnen we niet anders dan constateren dat water daarin een belangrijke rol speelt. Van de zeespiegelstijging aan de kust tot waterafvoer door de rivieren en bodemdaling in het binnenland. In alle gevallen is de Nederlandse waterbouw daarmee onlosmakelijk verbonden.  

Bij de term waterbouw heeft echter niet iedereen direct voor ogen wat ermee bedoeld wordt en hoeveel men in het dagelijkse leven hier onbewust van ziet. Dagelijks zetten waterbouwers zich in voor waterveiligheid, watersystemen en waterinfrastructuur. Landaanwinning, natuurontwikkeling en vaargeulonderhoud. Allemaal waterbouwwerkzaamheden. Daarmee zorgen ze ervoor dat we in Nederland kunnen wonen, werken en recreëren, want geen land zonder waterbouwers én geen droge voeten!  

Het strand en de duinen die de Nederlandse kust markeren, de dijken die ervoor zorgen dat we onder de zeespiegel kunnen wonen, de kademuren waaraan schepen aanleggen met onze dagelijkse producten, het natuurgebied waar we ontspanning zoeken en de tunnel op weg naar kantoor. Het zijn allemaal voorbeelden van waterbouw.  

Innovatie over de eeuwen 

Door de eeuwen heen zijn waterbouwers continu blijven innoveren en hebben daarmee hun stempel gedrukt op de inrichting van Nederland. Dat typeert de mensen die er werken. Het is een sector van aanpakkers en doeners en een leven lang leren, want elk project is anders. En met 1.500 kilometer aan dijken die versterkt moeten worden tot 2050 en de vervanging van 900 kunstwerken (o.a. bruggen, sluizen, gemalen), ligt er een belangrijke opgave voor de waterbouwers in de nabije toekomst. Daarbij wordt ook rekening gehouden met duurzaamheid, circulariteit en klimaatverandering. En als er een wens is om over 100 jaar nog steeds in een veilige delta te wonen, moet er nu al nagedacht worden over de inrichting van Nederland. 

Wateropgaven 

De wateropgave is daarbij niet los te zien van alle andere opgaven waarvoor we staan in Nederland. Wonen, energie, landbouw, natuur én waterveiligheid beïnvloeden elkaar. Moet het water bijvoorbeeld meer ruimte krijgen en komt er in plaats van het huidige Groene Hart straks een blauw Hart, waarin letterlijk meebewogen kan worden met het water? En hoe ziet de kustverdediging van de toekomst eruit? Hoe wordt voorkomen dat de Nederlandse bodem verder daalt? Het zijn grote vraagstukken die zich richten op de toekomst, maar waar nu al over nagedacht moet worden en waar de Nederlandse overheid een bepalende rol in speelt.

Met het beleidsplan “Water en bodem sturend” wordt hiermee door de overheid een eerste stap gezet naar de nieuwe inrichting van Nederland. Waterbouwers blijven ondertussen innoveren en werken aan de best leefbare en beschermde delta ter wereld. Immers: geen (Neder)land zonder waterbouwers! 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: www.waterbouwers.nl  

Next article