Skip to main content
Home » Dierenvoeding » Duurzame voeding beter voor milieu en dierenwelzijn
Dierenvoeding

Duurzame voeding beter voor milieu en dierenwelzijn

Peter Smeets
Communicatiecoördinator van het Platform Verduurzaming Voedsel.

Een continu verbeterproces

“Wij spreken over verduurzaming en niet over duurzaamheid”, zegt Peter Smeets, communicatiecoördinator van het Platform Verduurzaming Voedsel. “Daarmee willen we benadrukken dat het een continu verbeterproces is, dat nooit af is. Belangrijk is dat alle schakels in de voedselketen samenwerken. In ons platform zijn naast het Ministerie van EL&I onder andere de Land- en Tuinbouw Organisatie, de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie en het Centraal Bureau Levensmiddelen vertegenwoordigd. Alle organisaties stimuleren hun leden om met verduurzaming aan het werk te gaan.”

Verduurzaming en economie, hand in hand

Doelstellingen zijn onder andere vermindering van milieubelasting en afval, het vergroten van dierenwelzijn en eerlijke handel, en dat alles binnen een haalbare (markt) economische context. “Wij zeggen altijd: ecologie, ofwel verduurzaming, en economie moeten hand in hand gaan”, legt Smeets uit. “De ondernemer moet nog wel winst  kunnen maken. Waar het om gaat, is dat alle bedrijven binnen de voedselketen zich inspannen om te verduurzamen. Wij zien dat dit steeds beter lukt. De consument vraagt er ook steeds vaker om.”

Samen werken aan duurzaamheid

Als voorbeelden van verduurzaming in de voedselketen noemt Smeets een project van Unilever in samenwerking met onder andere Dierenbescherming Nederland dat moet leiden tot een duurzamere productie van rookworsten. Daarbij wordt samengewerkt met onder andere varkenshouders en vleesbedrijf VION, een ketenbreed project dus. Een ander voorbeeld betreft de zuivelindustrie. FrieslandCampina heeft verspreid over het land workshops gehouden met melkveehouders om samen te kijken hoe de productie verduurzaamd kan worden. Aspecten die daar een belangrijke rol spelen zijn dierenwelzijn en weidegang.

Transparant over voedselproductie

“Bedrijven zijn al lange tijd bezig met verduurzaming”, zegt Smeets, “maar tot enige tijd geleden werd er niet of nauwelijks over gecommuniceerd. Anno 2011 wil de consument weten hoe voeding geproduceerd is. Transparantie is een sleutelwoord geworden voor de agrarische sector en de levensmiddelenindustrie. Als Platform Verduurzaming Voedsel zijn we bijvoorbeeld bezig aan een database over duurzaam eten, waar op bedrijfsniveau informatie te vinden zal zijn over de duurzaamheid van voeding.” In de winkel blijft voor de consument de portemonnee een belangrijke rol spelen. “Het prijskaartje blijft voor sommigen nog steeds belangrijker dan bijvoorbeeld hoeveel ruimte de kippetjes krijgen”, aldus Smeets. “Maar er lijkt een kentering op komst: in 2010 is de duurzame consumptie van producten met een duurzaamheidskeurmerk met bijna dertig procent toegenomen. Volgens het ministerie komt dat niet alleen door de keuze van consumenten, maar ook door de inspanningen van de verwerkers en aanbieders, die in hun producten en assortimentskeuze duurzame producten extra  aandacht hebben gegeven. De ketensamenwerking blijkt dus tot goede resultaten te leiden.”

Next article