Skip to main content
Home » Duurzaamheid » Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm
Sponsored

Circulaire economie krijgt veel aandacht. Organisaties bekijken zijn hoe ze zich kunnen voorbereiden op beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en hoe ze hun ontwerp- en productieproces anders kunnen inrichten.

avatar

Harold Pauwels

Business Unit Manager Standards NEN

Nederland manifesteert zich nadrukkelijk als internationale koploper in de circulaire economie. NEN, het Nederlands Normalisatie Netwerk ondersteunt de maatschappij bij het komen tot gezaghebbende afspraken.

De Europese Commissie heeft het Circular Economy Action Plan ontwikkeld. Nationaal werkt de rijksoverheid toe naar een 100% circulaire economie in 2050. Deze ambitie wordt door veel partijen ondersteund met het Grondstoffenakkoord. Inmiddels zijn de transitieagenda’s gereed voor kunststoffen, biomassa en voedsel, maakindustrie, bouw, en consumptiegoederen.

NEN zal in 2018 samen met marktpartijen acties die volgen uit de normalisatie-agenda verder invullen. Ondertussen zit NEN natuurlijk niet stil. We zijn nauw betrokken bij alle sectoren van de circulaire economie en hebben direct contact met veel belanghebbenden. We weten wat er speelt en waar er behoefte is aan nieuwe afspraken of herziening van de bestaande. Dit geldt zowel voor grondstoffen, gerecyclede materialen als de inkoop van circulaire producten.

Veel organisaties werken nu met een kleine gesloten keten om zeker te zijn van kwaliteit en betrouwbaarheid van grondstof en product. Hierdoor wordt schaalvergroting beperkt. Afspraken kunnen marktpartijen helpen hun afzetmarkt aanzienlijk te vergroten. Bovendien merken we ook dat er behoefte is aan nieuwe businessmodellen.

Doe mee

Bent u ook bezig met de overgang naar een circulaire economie en wilt u zich onderscheiden met aantoonbaar gevalideerde circulaire producten en diensten?
Merkt u dat normen, richtlijnen of keurmerken nog niet geschikt zijn of misschien zelfs nog niet bestaan voor uw nieuw ontwikkelde producten, processen en/
of diensten? Dan kunnen wij de oplossing bieden.

Neem gerust contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn. Want juist dat is onze rol: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp endaardoor de marktintoductie van nieuwe producten versneld wordt. Heeft uzelf al een inspirerend voorbeeld van de wijze waarop u de transitie naar een circulaire economie heeft gemaakt? Dan willen we graag met u in contact komen!


Hoe kunnen afspraken de transitie naar een circulaire economie versnellen?

Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Om opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moeten overheid en bedrijfsleven voldoen aan (internationaal) geldende normen. Recente ontwikkelingen zoals het Rijksbreed programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord maken de discussie over normalisatie urgenter dan ooit. Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?

Hieronder lees je drie inspirerende verhalen die bijdragen aan de transitie naar circulaire economie.

avatar

Jacqueline Cramer

Ambassadeur Circulaire Economie

MARKTACCEPTATIE VAN CIRCULAIRE PRODUCTEN EN DIENSTEN

‘Overschakelen naar een circulaire economie gaat niet vanzelf’, zegt Jacqueline Cramer. Zij zet zich al jaren in voor een wereld waarin de kringlopen rond energie, water en grondstoffen worden gesloten. Van 2007-2010 was zij minister van VROM en nu regisseur circulaire economie bij onder meer de Amsterdam Economic Board en NEN.

‘Het is echt een systeemverandering waar we mee te maken hebben. Alle partijen in de productieketen moeten zich aanpassen om het mogelijk te maken.’


avatar

John Vernooij

Algemeen directeur Omrin

AANJAGER ALS AFVALVERWERKER IN DE CIRCULAIRE WERELD

Omrin betekent kringloop in het Fries. Een toepasselijke naam voor het afvalverwerkingsbedrijf Omrin dat voor een belangrijk deel in Friesland actief is.
‘Als afvalverwerker zitten we midden in de circulaire wereld en we willen daar graag een aanjager in zijn’, zegt algemeen directeur John Vernooij. ‘Dat doen
we door zelf te innoveren en door partnerschappen aan te gaan die innovatie op gang brengen. Het Rijksprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof (VANG)’
vormt daarbij ons kompas.’


avatar

Eugéne Sterken

CEO Koninklijke Ahrend

CIRCULAIRE INRICHTING VAN WERKOMGEVINGEN

Het bieden van een gezonde, innovatieve en inspirerende werkomgeving, dat is wat Koninklijke Ahrend doet. Die doelstelling is al lange tijd ongeveer gelijk; de
omstandigheden waaronder dat gebeurt en de resultaten die het oplevert, zijn sterk veranderd. Eugène Sterken, CEO bij Koninklijke Ahrend, legt uit: ‘Tot pakweg
vijftien jaar geleden was het kantoor dé plek waar mensen werkten. Daar stond het bureau, de computer, de kast met boeken en documenten.

Vandaag de dag kunnen mensen op veel meer plekken werken, kantoren hebben vaak flexibele werkplekken, er wordt ook veel vanuit huis gewerkt. Maar de laatste jaren zie je dat mensen elkaar toch weer bewust opzoeken om elkaar te spreken, te inspireren, op goede ideeën te brengen. Dat hoeft niet per se meer op het hoofdkantoor, het kan ook op een campus of R&D-center zijn. Bij het inrichten van werkplekken moet je op die behoefte inspelen.’

Next article