Home » Future of Education » Opleiden als oplossing voor de uitdagingen waar wij voor staan
bijscholen

Opleiden als oplossing voor de uitdagingen waar wij voor staan

Het kabinet heeft ambitieuze plannen op het gebied van een Leven lang ontwikkelen. Dat moet ook wel, want wij staan voor ongekende uitdagingen. Om deze het hoofd te bieden is een goed opgeleide beroepsbevolking essentieel. Op dit moment zijn er grote tekorten op de arbeidsmarkt en de noodzaak van banen die de maatschappelijke opgaven van de energietransitie en IT kunnen dienen. Opleiden levert een wezenlijke bijdrage aan het oplossen van deze uitdagingen. 

Duurzame inzetbaarheid 

De NRTO en haar leden zijn actief in het hart van deze actualiteit. De leden, trainings- en opleidingsbureaus richten zich vooral op opleiden van (jong) volwassenen. De NRTO heeft als uitgangspunt dat mensen zich moeten blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te zijn. Naast praktische kennis dienen mensen ook hun persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Dat stelt hen in staat om in te spelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt. In de praktijk zijn daar al vele goede voorbeelden van. Denk aan de energietransitie. Daarvoor hebben we mensen nodig. Mensen die zonnepanelen en warmtepompen kunnen plaatsen, huizen kunnen isoleren en duurzaam kunnen bouwen, elektrische auto’s onderhouden, laadstations plaatsen.  

De NRTO denkt mee over wat nodig is voor de aansluiting op de arbeidsmarkt. Vanuit de gedachte dat we samen verder komen en dat de samenleving iedereen nodig heeft, werkt de NRTO met andere koepelorganisaties samen die actief zijn op de arbeidsmarkt: ABU, Cedris en OVAL. De alliantie Samen Werken voor Werk laat zien hoe mensen weer aan het werk kunnen door te kijken naar wat iemand nodig heeft. Dit kan een ontwikkeladvies, opleiding of reintegratietraject of een combinatie zijn.  

Daarbij werkt de NRTO mee aan initiatieven die het leven lang ontwikkelen verder brengen. Zo werkt de NRTO samen met diverse andere organisaties aan de ‘Werkagenda mbo’. Centraal staat de vraag  hoe het mbo verder versterkt kan worden, door kansengelijkheid, betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en een verdere kwaliteitsverbetering. De huidige tijd laat zien dat wij alle mbo’ers hard nodig hebben. De NRTO heeft leden die verkorte intensieve trajecten aanbieden aan (jong) volwassenen in de zorg. In 15 maanden ronden deelnemers deze opleiding af en zijn inzetbaar in de zorg. De Nationale Zorgklas, dat tijdens de coronacrisis is ontstaan, is hiervan een voorbeeld.   

Het Stap-budget en leerrechten  

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Hiermee kan een training of opleiding worden gevolgd. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. 

De STAP-regeling is een lerende regeling waar met succes door mensen een beroep op wordt gedaan. De eerste voorlopige inzichten over het gebruik van STAP laten zien dat de regeling een diverse doelgroep bereikt, qua leeftijd en opleidingsniveau, met name mensen op mbo-niveau. Deze doelgroep wordt beter bediend dan onder de vorige regeling (de scholingsaftrek). In het kader van leven lang ontwikkelen en eigen regie van mensen is de regeling een goed instrument. Dit resultaat van STAP laat onverlet dat de regeling op onderdelen beter kan. Een aantal aanpassingen om de regeling waarvoor deze bedoeld is verder te verbeteren en daarmee de leercultuur in Nederland verder te kunnen bevorderen maakt dit tot een eerste start van leerrechten die we in Nederland nog veel verder kunnen introduceren in het post-initieel onderwijs. 

De (arbeidsmarkt) cijfers

De arbeidsmarkt is in geen jaren zo krap geweest. Met 8,8 miljoen werknemersbanen in ons land werd onlangs een recordniveau bereikt. Op hetzelfde moment hebben werkgevers steeds meer moeite om hun vacatures te vervullen. In september 2022 waren er ‘slechts’ 382.000 mensen werkloos1. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek betekent dit dat er voor elke 100 werklozen 133 vacatures zijn. De knelpunten zijn structureel, omdat de beroepsbevolking de komende jaren nauwelijks toeneemt en vervolgens gaat krimpen.  

In Nederland volgen jaarlijks ruim 1,4 miljoen volwassenen een cursus of opleiding bij een private opleider. Het kabinet heeft de ambitie dit getal nog verder te verhogen: in 2030 moet 62% van de volwassenen onderwijs hebben gevolgd in het kader van leven lang leren.

Tips voor werkgevers

1. Zorg voor een leercultuur in uw bedrijf. Zorg ervoor dat leren en ontwikkelen op de agenda komt te staan. 

2. Kijk -naast diploma’s- ook naar kennis, vaardigheden en motivatie van werknemers 

3. Breng de vaardigheden in van de werknemers in kaart. Denk bijvoorbeeld aan EVC-trajecten en het Skills paspoort. Daarmee weet je wat iemand al weet en kan en zo kan er efficiënt worden opgeleid.   

4. Maak gebruik van duaal leren. Werken en leren, een ideale combinatie.  

BRON: VNO NCW

De Nederlandse Raad voor Training en opleiding (de NRTO)

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus, exameninstituten en aanbieders op het gebied van online leren en EVC. De NRTO telt ruim 900 leden. Deze leden bieden enerzijds overheidserkende opleidingen aan, van voortgezet onderwijs, tot mbo en hoger onderwijs. Een ander deel verzorgt opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en branche- en functiegerichte opleidingen in bijvoorbeeld de tekortsectoren bouw, zorg, onderwijs of IT. Denk aan VCA-trainingen, taaltrainingen en inburgeringstrajecten. De NRTO voorziet de leden van informatie en behartigt hun belangen. Daarbij staat kwaliteit centraal, het NRTO-keurmerk is daar een uiting van.  

Next article