Home » Klimaat » Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust
Klimaatadaptatie

Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust

Per 1 februari jongstleden is Wim Kuijken herbenoemd als Deltacommissaris. Dit betekent dat hij ook de komende jaren verantwoordelijk is voor de waterveiligheid van ons land en dat hij zal moeten zorgen voor voldoende zoet water.

Wat is de noodzaak van het Deltaprogramma?

Nederland is een laag gelegen land, dat wil zeggen dat we kwetsbaar zijn voor overstromingen. Bijna 60 procent van ons land kan onder water komen te staan. Dan hebben we het dus ook over de Randstad, waarin de vier grootste steden een deel van het economisch centrum van ons land liggen.

Voorbereid zijn op een hogere zeespiegel, hogere rivierafvoeren en stortbuien.

Zo’n ramp moeten we zien te voorkomen. Dit kan alleen door met z’n allen voorbereid te zijn op een hogere zeespiegel, hogere rivierafvoeren, stortbuien, maar ook op lage rivierafvoeren, droogte en verzilting.

In het Deltaprogramma maken we jaarlijks plannen om Nederland te beschermen tegen water en te zorgen voor voldoende zoet water. Ook bij de ruimtelijke inrichting van ons land houden we rekening met de verandering van het klimaat en de extremen van het weer.

Wat is uw rol?

Sinds 1 februari 2010 ben ik deltacommissaris, en sinds 1 februari 2017 ben ik herbenoemd door de minister van Infrastructuur en Milieu voor een tweede termijn.

Als deltacommissaris rapporteer ik ieder jaar op Prinsjesdag over de voortgang van het Deltaprogramma en kom ik met concrete voorstellen voor de komende jaren. Deze voorstellen komen steeds tot stand door intensieve samenwerking met alle betrokken partijen.

Zo heb ik de verantwoordelijkheid om alle  partijen (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen) tot elkaar te brengen en zo een voortvarende aanpak te bevorderen. Eigenlijk ben ik een choreograaf die steeds weer probeert met iedereen een mooie voorstelling te maken.

Wat is de rol van het Deltaprogramma in de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS)?

Ik geef u het voorbeeld van vorig jaar. Toen hadden we een warmterecord in januari, hevige wateroverlast midden in de zomer en een hittegolf in september.

We bedenken geen maatregelen na een ramp, maar proberen een ramp te voorkomen.

Het weerbeeld gaf in 2016 volop signalen dat het klimaat verandert en de extremen toenemen. In het Deltaprogramma proberen we ons land in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te krijgen. We bedenken geen maatregelen na een ramp, maar proberen een ramp te voorkomen.

In de NAS gaat het om een klimaatbestendige aanpak over de volle breedte van de sectoren. Zo kijkt de NAS bijvoorbeeld ook naar de gevolgen voor natuur, voedsel en gezondheid.

Next article